Търговско право. Том II


Иванов, Георги (2005) Търговско право. Том II Велико Търново: Абагар, 2005, с. 559, ISBN 954-427-655-6


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23995
 Георги Иванов

2. Колев, Николай. Изключване на съдружник от ООД. София: Сиела, 2016, ISBN 978-954-28-22363, Цитиранията са на с. 220

1. Торманов, Захари. Прекратяване на договора. София: Сиби, 2013, ISBN 978-954-730-8282. Цитиранията са на с. 292

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/