Египетска култура и характерни черти на управлението


Наама, Карим (1998) Египетска култура и характерни черти на управлението сп. "Бизнес упраление" год.VIII, кн. 3, Свищов 1998 г, стр. 110-120. Print ISSN 0861-6604


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23936
 Карим Наама

1. Диков. М. ИНОВАЦИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО И ПРИОБЩАВАЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Международна научно-практическа конференция „Състояние и проблеми при управлението и развитието на селското стопанство, Свищов, 4 октомври 2019 г. сборник с доклади, стр. 97-104. ISBN 978-954-23-1762-3 (Цитирането е на стр.97)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/