1. حسن . ف ، اقتصاديات الوطن العربي ، ISBN 9957-33-046-2 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، 2004، عمان ، ص. 90.(Арабски език)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/