العولمة والتقارب الإقتصادي


Наама, Карим (2005) العولمة والتقارب الإقتصادي مجلة "علوم انسانية " العدد 19 ، 2005 ، مارس Online ISNN 1875 - 0303 Арабско издание, списанието се издава до 2014 г. www.ulum.nl


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23926
 Карим Наама

1. الشاملي . أ ، سياسات الأستثمار في الدول العربية ، ISBN 977-403-278-2 , 2008، القاهرة ، ص. 187

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/