Основи на началната училищна педагогика


Бонева, Галя (2004) Основи на началната училищна педагогика ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Университетско издателство


 В учебника са представени основни въпроси на началната училищна педагогика - статус на научното направление, традиции, настояще и бъдеще в развитието на началното образование и началната училищна педагогика. Откроени са специфичните характеристики на учениците от НУВ и са представени традиционни и иновационни решения за целенасочени училищни взаимодействия в съответните направления. Особен акцент се поставя на формирането на учебната дейност на малките ученици и възможности за нейното усъвършен
  Учебник / Учебно помагало
 начална училищна педагогика
 
  2391
 Галя Бонева

2. Алексиева, М. Съвременни проекции на началната училищна педагогика. Бургас, ЕкипРА, ISBN 978-619-7126-31-0

1. Попова, Л. Класният ръководител и образователните взаимодействия в началното училище. В. Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2012.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/