1. محسن . أ ، أمن الأستثمار ، ISBN 977-383-152-3 ، ايتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009 ، ص. 76 ، (Арабски език)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/