Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406)


Наама, Карим (2011) Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406) Сп. Диалог, кн. 1, 2011, Свищов, стр. 44-55. Online ISSN 1311-9206 (Cobiss.BG-ID 1257972196).


 
  Статия
 
 Издадено
  23902
 Карим Наама

1. Денева, А. и колектив, Управление на корпоративната собственост, АИ "Д.А.Ценов", 2017, стр. 49. ISBN 978-954-23-1446-2

2. Денева, А. Управление на корпоративната собственост, АИ "Д.А.Ценов", 2017, стр. 17. ISBN 978-954-23-1446-2

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/