Концентрация и депопулация. Зониране на България по прираст на селищата


Янков, Румен (2000) Концентрация и депопулация. Зониране на България по прираст на селищата Велико Търново: Изд. „Фабер”, 2000, 161 с. ISBN 954-9541-71-X


 
  Монография
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  23900
 Румен Янков

6. Маринов, П. Геодемографско състояние и селищна структура : в селските райони на Южен Централен район. Пловдив: Изд. "Коала прес", 2018, 135 с. ISBN 978-619-7134-68-1 COBISS.BG-ID 1288239588, с. 133

7. Симеонов, Д., Д. Симеонова, Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България - В: Регионална икономика и устойчиво развитие, Сборник с доклади от научна конференция, организирана от Научноизследователски институт при Икономически университет - Варна, 7 ноември 2017 г., Том 1, Издателство „Наука и икономика”, 2018. ISBN 978-954-21-0956-3, COBISS.BG-ID - 1289164772, с. 434

8. Симеонов, Димитър (2018) Опит за обяснение на социологизацията в българската география - В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, Година I (XXXIII), 2017, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018. ISBN 2603-3534. с. 828

5. Милкова, К. Природно-обществени райони/региони в България. София: Изд. "Тип-топ прес", 2017, 239 с., ISBN: 978-954-723-198-6 COBISS.BG-ID 1287156964 Цит. с. 17

4. Петкова, Т. Проблеми на селищното развитие в планинските територии на Централна Северна България, Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени – Сборник доклади, Научна конференция с международно участие, Вършец, 23. 09 – 25. 09. 2016 г. Ред. Г. Георгиев и др., 2016, с. 456-460, ISBN: 978-619-90446-1-2 (електронно издание), Цит. с. 458

2. Симеонов, Д. Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности. България, българите и Европа – мит, история, съвремие, т. VI, Научна конференция, Велико Търново, 28 окт. 2011 г. Отг. ред. Б. Борисов. Велико Търново: Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, 2013, с. 414-422, ISBN 978-954-524-930-3 (електронно издание)

3. Симеонов, Д., География на общественото здраве в България: социални аспекти. Варна: Стикери-Бе, 2013. с. 210 ISBN 978-619-90173-1-9

1. Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001. Том 1. Население. Книга 3. Население по области, общини и населени места. София: НСИ, 2002, 523 с. ISBN 954 – 9680 – 07 – X COBISS.BG-ID 1242350820, Цит. с. 16

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/