ЗА ОБРАЗА НА КЛОУНА В НЯКОЛКО ТВОРБИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАФИЦИ/ ABOUT THE CLOWN IN SEVERAL WORKS OF BULGARIAN GRAPHIC ARTIST


Джановска, Николина (0) ЗА ОБРАЗА НА КЛОУНА В НЯКОЛКО ТВОРБИ НА БЪЛГАРСКИ ГРАФИЦИ/ ABOUT THE CLOWN IN SEVERAL WORKS OF BULGARIAN GRAPHIC ARTIST


 Резюме: Обикновено обвързваме цирка и представите, свързани с него, с нещо детско, весело, чувство на щастие, удивление и възхита. С възрастта обаче тази представа се променя и асоциациите които предизвиква преминават в противоположната посока. В настоящия доклад ще разгледаме обликът на клоуна, представен в графичните листи на български графици от няколко поколения. Ще се опитаме да проследим еволюцията на образа през времето, ще потърсим връзката между автора и социалната реалност, мотивите подтикнали твореца да се обърне към алегоричния изказ. Abstract: We usually think of the circus and the ideas associated to it, with something childish and cheerful, or with a sense of happiness, amazement and admiration. However, as we age, this perception changes, and the feelings that are bound to it transform into the complete opposite. In this report we will look at the image of the clown represented in the artworks of different generations of Bulgarian graphic artists. We will try to follow the evolution of that image over time, as well as look for the connection between the author and the social reality, and the artist’s reason to turn to the particular allegorical statement.
  Доклад
 българска графика, клоун, цирк, алегория, еволюция на образа/ Bulgarian graphic artists, clown, circus, allegory, evolution of the image
 Под печат
  23884
 Николина Джановска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/