Някои проблеми в изучаването на стопанството на България и новата отраслова класификация


Марков, Иван (1998) Някои проблеми в изучаването на стопанството на България и новата отраслова класификация НМС „Обучението по география”, кн. 4-6, С., 1998, с. 23-25.ISSN 0204-6849


 
  Статия
 
 Издадено
  23881
 Иван Марков

1. Симеонов, Д., Пл. Лаков. Аспекти на информационното осигуряване на икономгеографските изследвания. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Т. ХVІ В6 „Природни науки”, Шумен, 2006, стр. 66-75 , ISSN: 1311-834X,COBISS.BG-ID 1120882916

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/