Георгиев, Лъчезар. Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност: Монография [=Lachezar Georgiev.Management and marketing of publishing activities]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, 2002. - 212 с: рез. на англ. ез.: с ил.- Библиотека Книгоиздаване № 2 ISBN 954-524-333-3 2. изд. на същото издателство: 2004 г. ISBN 954-524-385--6


Георгиев, Лъчезар (2002) Георгиев, Лъчезар. Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност: Монография [=Lachezar Georgiev.Management and marketing of publishing activities]. - В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002, 2002. - 212 с: рез. на англ. ез.: с ил.- Библиотека Книгоиздаване № 2 ISBN 954-524-333-3 2. изд. на същото издателство: 2004 г. ISBN 954-524-385--6 В. Търново: Университетско изд. Св. св. Кирил и Методий, 2002 2. изд.-2004 г.


 Монография по въпросите на мениджмънта и марктетинга на издателската дейност в контекста на книгоиздателския процес. В книгата са представени редица позитивни примери от българското и световното книгоиздаване, дистрибуцията и промоционалните дейности, свързани с книгата.
  Монография
 мениджмънт, книгоиздаване, маркетинг на книгата управленски процеси в издателската дейност, книга, автор, издателски процеси.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  23879
 Лъчезар Георгиев

5. Николова, Вяра Василева. Русская драматургия в болгарском книгоиздании 1890-1940-х годов. Специальность 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научный руководитель: кандидат филологических наук, профессор И. К. Сушилина. - Москва : Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, 2014, с. 4. // (25.07.2015) Цит.: Георгиев, Лъчезар. Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност. – В. Търново : Св. св. Кирил и Методий, 2004. – 232 с.

1. Рец.:Бисера Дживодерова. Лесно ли се управлява издателство? // Янтра днес (В. Търново), № 6, 10–12 ян. 2003, с. 5. ISSN 1312-8981

2. Рец.: Владимир Шумелов. Лъчезар Георгиев “Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност”. // Света гора, 4, 2003, с. 283–284.

3. Рец.: Мария Гуленова. Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност - сполучлив опит за обединяване на историята и теорията им у нас. // Издател, 2003, № 1–2, с. 36–38. ISSN 1310-4624

4. Рец.: Мария Гуленова. Управление и маркетинг на книгоиздателската дейност - сполучлив опит за обединяване на историята и теорията им у нас. // Издател, 2003, № 1–2, с. 36–38; Мария Гуленова. Маркетинговите механизми. // Медиа свят, № 41, апр. 2003.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/