Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, второ разширено издание, 2008, с.136, ISBN 978-954-775-885-8; COBISS.BG-ID: 1228540388


Будева, Соня (2008) Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа, авт. колектив, изд.”Фабер”, В.Търново, второ разширено издание, 2008, с.136, ISBN 978-954-775-885-8; COBISS.BG-ID: 1228540388 Изд.”Фабер”, В.Търново


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  23877
 Соня Будева

1. Цитирано в: Карагьозов, И., Кратък преглед на развитието и същността на процеса супервизия, Сб. от научна конференция с международно участие „Интердисциплинарни логопедични практики“, Том 2, 2016 г., стр.109-112, Изд. Нов български университет, София, 2016, ISBN 978-954-535-863-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/