Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 280 с., ISBN 954-775-527-7, COBISS.BG-ID 1045869284 Самостоятелно разработени от автора: Раздел първи - глава 13, Раздел трети - глави от 20 до 28, Раздел четвърти - от 1 до 22


Будева, Соня (2005) Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 280 с., ISBN 954-775-527-7, COBISS.BG-ID 1045869284 Самостоятелно разработени от автора: Раздел първи - глава 13, Раздел трети - глави от 20 до 28, Раздел четвърти - от 1 до 22 Изд.”Фабер”, В.Търново


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Social Work
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  23876
 Соня Будева

10. Цитирано в: Mihaylova, P. International dimensions of standards for social work with a group, Journal SocioBrains / Issue 45, May 2018, стр. 162-165, ISSN: 2367-5721, цит. на стр.162; Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Service, Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, Cosmos Impact Factor , Scholar Article Impact Factor, Systematic Impact Factor, International Scientific Indexing

8. Цитирано в: Михайлова, Р. Практико-приложни аспекти на социалната работа с групи, Journal SocioBrains / Issue 34, May 2017, стр. 222-225, ISSN: 2367-5721, цит. на стр.222; Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Service, Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, Cosmos Impact Factor , Scholar Article Impact Factor, Systematic Impact Factor, International Scientific Indexing

9. Цитирано в: Янкова М.Р. Социална работа с групи наркозависими, SocioBrains - INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL ISSUE 34, JUNE 2017, стр.166-172, ISSN 2367-5721, цит. на стр.169; Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Service, Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, Cosmos Impact Factor , Scholar Article Impact Factor, Systematic Impact Factor, International Scientific Indexing

7. Цитирано в: Петкова, И., Вачева, Д., The method of project in the education of students – efficiency and cooperation, колект. моногр., „Образование и наука: современные тренды“, Чебоксары, ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – 216 с. – ISBN 978-5-9908090-4-8, стр.203-213, цит. на стр.203; Индексиране в международни бази данни: РИНЦ

5. Цитирано в: Люцканова, Л., Николова, С., Общуването в социалната работа с деца, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Т. XIX D, Педагогически факултет, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015, ISSN 1314-6769, стр. 902-909; ISSN 1314 – 6769, под №433 на Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране; цит. на стр.903

6. Цитирано в: Петкова, И., Вачева, Д., Проектът в обучението на студенти, условие за усвояване на умения за работа в мултидисциплинарен екип, сп. Управление и образование, том XI (3), 2015, 149-156 с., ISSN: 13126121, Академичното списание "Управление и образование" се индексира в международната база данни за списания - EBSCO. цит. на стр.149

4. Цитирано в: Социален тренинг и социални умения, Шошева, В., Бенкова, Кр., Динчийска, Ст., Тракийски университет, 2014; https://beonline-bg.com/tru/uchebnici/30.Socialen_trening-Kolektiv-html/30.Socialen_trening-Kolektiv-html/all-lessons.html

2. Цитирано в: Наръчник за социална работа с пострадали от домашно насилие, изд. Фондация „Х&Д Джендър перспективи“, 2013, http://wp.flgr.bg/wp-content/uploads/2016/05/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

3. Цитирано в: Цонева, Ж. Подходи в социалната работа с наркозависими лица, Е-списание СОЦИАЛНА РАБОТА, 2013 (1) брой 1, 94–109, цит. на стр.100; ISSN 1314-9644; под №1905 в НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ; Индексиране в международни бази данни: Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), CiteFactor

1. Цитирано в: Шошева, В., Бенкова, К., Динчийска, Ст., Умения за социална работа (Помагало за социален тренинг), 151 с, Изд. „КОНТРАСТ", Стара Загора, 2008, ISBN-978-954-9443-27-1, COBISS.BG-ID 1237853156; цит на стр.35

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/