Създаване и начална дейност на австро-унгарското транспортно ведомство по река Дунав (1914 - 1915 г.) // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 7. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 357-374.


Лечев, Велико (2000) Създаване и начална дейност на австро-унгарското транспортно ведомство по река Дунав (1914 - 1915 г.) // Българите в Северното Причерноморие : Изследвания и материали. Т. 7. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2000, с. 357-374. ISSN 978-954-400-183-4. COBISS.BG-ID 1231728356


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23870
 Велико Лечев

2. Минков, Ст. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013, 372 с. ISBN 978-954-577-830-8; COBISS.BG-ID 1264104164, цит. на с. 41, 228, бел. № 57, 146.

1. Мишев, Р. История на Австро-Унгария. В. Търново : Абагар, 2005, 312 с. ISBN 954-427-631-9; COBISS.BG-ID 1044617956, цит. на с. 270, раздел "Библиография"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/