Форсирането на река Дунав през ноември 1916 г. (с оглед участието на българската, германската и австро-унгарската военни флотилии). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1997/1999, № 14-16, с. 170-182.


Лечев, Велико (1999) Форсирането на река Дунав през ноември 1916 г. (с оглед участието на българската, германската и австро-унгарската военни флотилии). - В: Добруджа : сборник. София : Георги Бакалав - Варна, 1997/1999, № 14-16, с. 170-182. ISSN 0205-2210. COBISS.BG-ID 1119807204. COBISS.BG-ID (на статията) 1154569444


 
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23869
 Велико Лечев

1. Канавров, Д. Използване на авиационни стрели от българската армия през Първата световна война // Исторически преглед, София : БАН, 2003, № 3-4, с. 91-102. ISSN 0323-9748; COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1161333220, цит. на с. 93, бел. № 9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/