Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, изд.”Абагар”, В.Търново, 2002, 152 с., ISBN: 954-427-469-3, COBISS.BG-ID 1039511268


Будева, Соня (2002) Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, изд.”Абагар”, В.Търново, 2002, 152 с., ISBN: 954-427-469-3, COBISS.BG-ID 1039511268 Изд.”Абагар”, В.Търново


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  23868
 Соня Будева

3. Цитирано в: Пеева, В. "Детерминанти и социални фактори на девиантното поведение", сб. доклади от студентска научна сесия, 2016, Изд. център на РУ "А.Кънчев", стр.240-244, ISSN 1311-3321

2. Цитирано в: Карагьозова, Н., Ролята на детската градина за ползотворно взаимодействие със семейството, сб. „Съвременни тенденции за сътрудничество между училището и семейството“, изд. РУ „А.Кънчев“, 2014, ISBN 978-954-712-630-5, COBISS.BG-ID 1274324708

1. Цитирано в: Гайдаров, К., Социално отчуждение и индивидуална девиация на поведението, Сб. „Морал и социализация на децата и младежите“, изд. „Фабер“, 2006, ISBN-10: 954-775-676-1, ISBN-13: 978-954-775-676-2, COBISS.BG-ID 1243149028

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/