Теоретико-методологични въпроси на здравното осигуряване, 35-64 стр. в Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003, 210 с., ISBN 954-23-0128-6, COBISS.BG-ID 1040400868


Будева, Соня (2003) Теоретико-методологични въпроси на здравното осигуряване, 35-64 стр. в Здравноосигурителни системи и финансиране на здравеопазването, АИ „Ценов”, Свищов, 2003, 210 с., ISBN 954-23-0128-6, COBISS.BG-ID 1040400868 АИ „Ценов”, Свищов


 
  Студия
 здравно осигуряване


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23866
 Соня Будева

2. Цитирано в: Костадинова, И., Управление на икономически, медицински и социални резултати на лекарския труд, автореферат за присъждане на научна и образователна степен „доктор“, Русе, 2016

1. Цитирано в: Йорданова, Т., Проблеми и перспективи пред лекарствения пазар в България, дипломна работа - магистърска теза, Свищов, 2015, https://www.academia.edu/

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/