Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, второ разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 206 с., ISBN: 954-775-455-6, COBISS.BG-ID 1043787492


Будева, Соня (2005) Демирева, Т., Будева, С., Девиантно поведение, второ разширено издание, изд.”Фабер”, В.Търново, 2005, 206 с., ISBN: 954-775-455-6, COBISS.BG-ID 1043787492 Изд.”Фабер”, В.Търново


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  23865
 Соня Будева

2. Цитирано в: Великова, М. Влиянието на музикалните занимания през свободното време на подрастващите върху тяхната самооценка за личностно развитие, сп. ПЕДАГОГИКА, ГОДИНА LXXXIX, VOLUME 89, 2017, стр. 972-983, ISSN 1314–8540 (Online) ISSN 0861–3982 (Print); Статиите на сп. Педагогика се реферират, индексират и листват в: Web of Science: Emerging Sources Citation Index; European Reference Index for the Humanities; Social Sciences (ERIH PLUS); Central and Eastern European Online Library (CEEOL); EBSCOhost Research Databases; Google Scholar, Primo (Ex Libris), Summon (ProQuest)

3. Цитирано в: Великова, М. Възпитателно-терапевтични аспекти на музикалните дейности в свободното време на децата, автореферат, СУ "Климент Охридски", 2017

1. Цитирано в: Георгиев, Г. Да започнем отначало..... (ранната детска агресия - в сянката на детската невинност), в Сборник от Петата научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и възможности за реализация в образователно и социална среда”, Велико Търново, 5стр., 2009 г. Ред. Ж.Карапенчев, Д.Гълъбова, М.Дамянова, Р.Кузманова.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/