Девиантно поведение, УИ „В. Априлов”, Габрово, 2009, 192 с., ISBN 978-954-683-429-4. Автор на Глава 2.1. Разстройства в поведението, свързани със склонността към употреба на различни токсични вещества, с.37-68


Будева, Соня (2009) Девиантно поведение, УИ „В. Априлов”, Габрово, 2009, 192 с., ISBN 978-954-683-429-4. Автор на Глава 2.1. Разстройства в поведението, свързани със склонността към употреба на различни токсични вещества, с.37-68 УИ „В. Априлов”, Габрово


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  23864
 Соня Будева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/