Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 287 с. второ разширено и преработено издание, ISBN-978-954-400-627-3, COBISS.BG-ID 1245040356 Самостоятелно разработени от автора: Раздел първи - глава 13, Раздел трети - глави от 20 до 28, Раздел четвърти - от 1 до 22


Будева, Соня (2011) Социални умения, изд.”Фабер”, В.Търново, 2011, 287 с. второ разширено и преработено издание, ISBN-978-954-400-627-3, COBISS.BG-ID 1245040356 Самостоятелно разработени от автора: Раздел първи - глава 13, Раздел трети - глави от 20 до 28, Раздел четвърти - от 1 до 22 Изд.”Фабер”, В.Търново


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Социални дейности
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Social Work
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  23862
 Соня Будева

2. Цитирано в: S. Dinchiyska, M. Ilieva*, N. Vlaeva, V. Chocheva, Attitude towards accepting differences in the student-client interaction in the social sphere, Trakia Journal of Sciences, Vol. 15, № 4, 2017, стр. 346-350, 1312-1723 - ISSN TJS (print); 1313-3551 - ISSN TJS (online); 1313-7050 - ISSN TJS: Biomedical sciences; 1313-7069 - ISSN TJS: Social sciences, COBISS.BG-ID, 1121722084, Цит. на стр.349; Индексиране в международни бази данни: EBSCO, AGRIS, CABI, Zoological Record, eLibrary.ru, DOAJ

1. Цитирано в: Стракова, Л.,, Ролята на социалната работа за интеграцията на хората с увреждания в България, автореферат за присъждане на научна и образователна степен „доктор“, С., 2015

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/