Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика


Бянова, Невена (2011) Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика Сб. от научна конференция "Дни на науката 2010", Съюз на учените в България, клон Велико Търново, Велико Търново, май 2010, Ред. М. Харалампиев, Велико Търново: Фабер, 2011, с. 198-206. ISSN: 1314-2283


 Докладът представя структурата и динамиката на преките чуждестранни инвестиции в българската икономика в периода 1997-2009 г.. Анализират се тенденциите в инвестиционните потоци с помощта на основни макроикономически показатели. Разглеждат се ефектите от световната икономическа и финансова криза върху българската икономика и привлечените ПЧИ.
  Доклад
 преки чуждестранни инвестиции, световна икономическа и финансова криза, икономически реформи
 Издадено
  23841
 Невена Бянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/