Либерализацията на пазара на електроенергия в ЕС и пазарната концентрация


Бянова, Невена (2011) Либерализацията на пазара на електроенергия в ЕС и пазарната концентрация Eight International Scientific Conference "Investments in the Future - 2011" Proceedings, 2011, pp. 237-242. Varna Scientific and Tech. Unions, ISSN: 1314-3719, (COBISS.BG-ID 1237835236)


 Докладът разглежда развитието на единния електроенергиен пазар на ЕС като ключов приоритет в политиката на Общността. Акцентира се върху предизвикателствата пред неговото функциониране и необходимостта от изграждане на реална конкурентна среда с по-голям брой потенциални участници, които да гарантират прилагането на пазарния принцип при производството,търговията и крайната доставка на електроенергия.
  Статия
 електроенергиен пазар, конкуренция, либерализация


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  23836
 Невена Бянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/