Стандарт ISO 14001:2004 - развитие и приложение във висшето образование


Бянова, Невена (2011) Стандарт ISO 14001:2004 - развитие и приложение във висшето образование В: "Съвременни измерения на качеството във висшето образование", Ред. Б. Байков, Велико Търново:.„Ай анд Би”, 2011 г., с. 28-43, ISBN: 978-954-9689-64-8, (COBISS.BG-ID 1239706340)


 Разработката представя основните характеристики на стандарт ISO 14001:2004 за управление на околната среда. Анализира се неговото приложение в практиката, чрез разглеждане на ползите и трудностите, които компаниите срещат при неговото въвеждане и последващо изпълнение. На тази основа се формулират възможностите за приложението му в образователната система.
  Доклад
 стандарт ISO 14001:2004, околна среда, висше образование


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  23835
 Невена Бянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/