Съвременни богословски проблеми.Редактор проф. д-р Тотю Коев, Велико Търново: изд. Фабер, 2001, ISBN 954-775-084-4.COBISS.BG-ID 1038574308


Киров, Димитър (2001) Съвременни богословски проблеми.Редактор проф. д-р Тотю Коев, Велико Търново: изд. Фабер, 2001, ISBN 954-775-084-4.COBISS.BG-ID 1038574308 Велико Търново


 Сборник от статии и доклади писани през различно време и четени на различни места.
  Книга
 Свещено Писание, богословие, Църква, култура, есхатология, икона, мистика


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  23826
 Димитър Киров

7. Стойчев, свещ. Теодор Богословие на Новия Завет. Актуални проблеми. Рецензент: проф. Емил Трайчев, София, Издателство „Изток-Запад“, 2014, 326 с. ISBN 978-954-321-396-2 – с. 193. COBISS.BG-ID 1266053604

6. Кънчева, Стефка За кого говори пророкът? (Екзегеза на Исаия 52:13 – 53:12). Научен редактор: доц. д-р Димитър Попмаринов. В. Търново, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2012. ISBN 978-954-869-6. с. 12, 13, 14, 16. COBISS.BG-ID 1248842724

5. Стойчев, Свещеник Т. Бъдещи предизвикателства пред БПЦ. В сб.: Православие и постмодернизъм (доклади от конференция с международно участие Църквата и обществените очаквания (в мултикултурния свят), организирана от Православния богословски факултет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Великотърновска света митрополия и Фондация „Покров Богородичен”, Ноември 05-10, 2006 г., Велико Търново), Редакционна колегия: проф. дин Казимир Попконстантинов, проф. протопрезвитер д-р Николай Шиваров, архим. доц. д-р Авксентий, доц. д-р Димитър Попмаринов, доц. Миглена Прашкова, гл. асист. д-р Мариян Стоядинов, гл. асист. д-р Росен Русанов, гл. асист. д-р Свилен Тутеков), София: „Омофор“, 2010,151-168 с. ISBN 978-954-9700-90-9. с. 309.

3. Ивайло, Н. Библейският Йона, София, 2008 – с. 83. ISBN 978-954-92168-2-0, COBISS.BG-ID 1250580452

4. Риболов, С. Свещеното Предание – битието на Църквата в историческото време, сп. Богословска мисъл, София, 2008, кн. 1-4. ISSN 1310-7909. - с. 181, 182.

2. Нина Димитрова Религия и национализъм. Идеи за религията в междувоенния период в България. Издателство “Фабер”, 2006. ISBN 10: 954-775-611-7; ISBN 13: 978-954-775-611-3 – с. 218.

1. Донкова, Ж. Понятието „Религиозна ценностна система” в съвременното мулттикултурно общество. Рискове за България от ислямски фундаментализъм и тероризъм. ИК ИФИ – БАН, София, 2005, с. 185.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/