Мечоносците на Първото българско царство.


Йорданов, Стефан (2003) Мечоносците на Първото българско царство. Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14–15 май 1999 г., В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 2003, 384–404.


 
  Статия
 Първо българско царство, мечоносци, прабългарска титулатура


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23824
 Стефан Йорданов

1. Цитирано в: Славова, Татяна. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. [Поредица История и книжнина]. София: ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД, 2010, с. 114–115.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/