За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: I. Племенната общност на уногундурите, Patria Onoguria и Велика България.


Йорданов, Стефан (1996) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: I. Племенната общност на уногундурите, Patria Onoguria и Велика България. Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том пети. Велико Търново, 1996, 49–69.


 
  Статия
 Велика България, уногундури, Кубрат, прабългарска титулатура, система тьолис-тардуш


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23818
 Стефан Йорданов

4. Цитирано в: Мингазов, Шамиль Рафхатович. Великая Болгария и роль тюркоязычных болгарских племен в истории Европы. Специальность 07.00.02 - Отечественная история. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Казань, 2013, с. 17.

3. Цитирано в: Живков, Борис. Хазария през IX и X век. София: ИК Гутенберг, 2010, с. 78, 272.

2. Цитирано в: Съботинов, Антон. Епископия Котия-Котрагия в църковната структура на Ромейската империя (VIII–IX в.) и българите. – В: „България, земя на блажени...” In memoriam professoris Iordani Andreevi. Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2009, с. 200–201.

1. Цитирано в: Рашев, Рашо. Прабългарите през V–VII век. [Трето издание] София, Издателска къща “ОРБЕЛ”, 2005, с. 60.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/