Георгиев, Лъчезар. Българско книгоиздаване : Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с.: с ил.: с библ. списък на авторски книги. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7


Георгиев, Лъчезар (2006) Георгиев, Лъчезар. Българско книгоиздаване : Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с.: с ил.: с библ. списък на авторски книги. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7 В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с. ISBN – 10: 954–524–552–2 ISBN – 13: 978–954–524–552–7


 Книгата е монографично изследване в два основни раздела: „Ретроспективен преглед на родното книгоиздаване“ и „Структури и модели в българското книгоиздаване – исторически и съвременни аспекти“. В първия раздел се разглежда развитието на българското книгопечатане до Освобождението, институционализирането на възрож-денските издателско-полиграфически дейности, институ-циите на родното книгопечатане в първите три десетилетия след Освобождението, по-малки селища със значими приноси в печатарската и издателската дейност. Отделна глава проследява издателските процеси между двете световни войни, като се представя дейността на видни издатели като Т. Ф. Чипев, Стоян Атанасов, Тодор Синджирджиев, „Х. Г. Данов“, Ал. Паскалев, „Факел“, Военноиздателският фонд. Във втория раздел се представят дейностите на възрожденските издатели Тодор Хрулев и Николай Павлович; представено е развитието на българската пътеписна литература и книгоиздателската традиция. Разгледана е и историческата тема в българс-ката книга, през репертоара на видни български книго-издателства. Същевременно в книгата се изследват евро-пейските проекции в съвременното българско книгоиздаване и мястото на Велико Търново като издателски и печатарски център, както и езика и философията на печатната реклама в контекста на книгоиздателския процес. Книгата е с твърда подвързия и едноцветни илюстрации в книжното тяло.
  Монография
 мениджмънт, книгоиздаване, управленски процеси в издателската дейност, книга, автор, издателски процеси.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  23792
 Лъчезар Георгиев

2. Жейнов, Иво Георгиев. Русе като столица на книгопечатането : 1864 – 1948 / Иво Жейнов. - Русе : Дунав прес, 2014. - 400 с. Цит.: Георгиев, Лъчезар. Българско книгоиздаване : Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006. – 343 с.

3. Николова, Вяра Василева. Русская драматургия в болгарском книгоиздании 1890-1940-х годов. Специальность 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научный руководитель: кандидат филологических наук, профессор И. К. Сушилина. - Москва : Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, 2014, с. 4. // (25.07.2015) Цит.: Георгиев, Лъчезар. Българско книгоиздаване : Ретроспекции. Тенденции. Структури. Модели. – В. Търново, 2006. – 343 с.

1. Рец.: Стела Асенова. По следите на родното книгоиздаване (По повод на една книга). // Издател, 2006, № 3–4, с. 74–76 [Със сканирана лицева корица на книгата]. ISSN 1310-4624

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/