За някои архаични характеристики на образа на българския владетел от апокрифната книжнина.


Йорданов, Стефан (1996) За някои архаични характеристики на образа на българския владетел от апокрифната книжнина. Бог и цар в българската история. Издателство Хр. Г. Данов. Пловдив, 1996, 133–139.


 
  Статия
 български владетел, Първо българско царство, апокрифна книжнина


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23790
 Стефан Йорданов

3. Цитирано в: Павлова, Неда. Средновековният владетел в лингвокултурологична светлина. – Българска реч. Списание за езикознание и езикова култура. Година XVII, 2011, книга 3, 19–34. – passim.

2. Цитирано в: Дора Радева. Ивайло срещу Иван Асен III и Георги I Тертер – спорът за правото на истинския цар. – Исторически преглед, 2009, кн. 3–4, 3–19. – passim.

1. Цитирано в: Димитрова, Цветелина. Преданията за гибелта на цар Иван Шишман в Самоковско в контекста на средновековната владетелска идеология и книжнина. – Електронно списание LiterNet, 23.09.2008, № 9 (106), passim.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/