Обичаят „Свещена пролет” у прабългарите и механизмът на преселенията им в Северното Причерноморие и на Балканите.


Йорданов, Стефан (1996) Обичаят „Свещена пролет” у прабългарите и механизмът на преселенията им в Северното Причерноморие и на Балканите. Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. Велико Търново, 1996, 24–40.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23789
 Стефан Йорданов

5. Цитирано в: Чередниченко, А. Г. Индоевропейская проблема и Эгеида. – Научные ведомости Белгородского государственного университета, 2011, Т. 18, № 7 (102), 5–15 – passim.

4. Цитирано в: Живков, Борис. Хазария през IX и X век. София: ИК Гутенберг, 2010, с. 147, 149.

3. Цитирано в: Съботинов, Антон. Епископия Котия-Котрагия в църковната структура на Ромейската империя (VIII–IX в.) и българите. – В: „България, земя на блажени...” In memoriam professoris Iordani Andreevi. Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2009, с. 200–201.

2. Цитирано в: Чередниченко, А. Г. Феномен пассионарности в Северном Причерноморье эпохи неолита и энеолита: к постановке проблемы. – В: Международная конференция „Северное Причерноморье: К истокам славянской культуры”. V Чтения памяти академика О. Н. Трубачева. Материалы. Алупка 25–30 сентября 2008 г. Составители: Г. А. Богатова, А. К. Шапошников. Киев – Москва, 2008, с. 210.

1. Цитирано в: Ненов, Николай. Българската хайдушка епика. Потекло и развитие. София: Импресарско-издателска къща ROD, 1999, с. 26.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/