За организацията на граничната охрана в епохата на Първото българско царство.


Йорданов, Стефан (1995) За организацията на граничната охрана в епохата на Първото българско царство. 1100 години Велики Преслав. 1. Шумен, 1995, 211–226.


 
  Статия
 прабългари, Първо българско царство, чиготи, прабългарска титулатура


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23787
 Стефан Йорданов

4. Цитирано в: Съботинов, Антон. Епископия Котия-Котрагия в църковната структура на Ромейската империя (VIII–IX в.) и българите. – В: „България, земя на блажени...” In memoriam professoris Iordani Andreevi. Международна конференция в памет на проф. д.и.н. Йордан Андреев. Велико Търново, 29–31 октомври 2009 г. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2009, с. 200–201.

3. Цитирано в: Михайлин, В. О необходимости пирата: Краткое введение в пиратологию. – Новое литературное обозрение, 2008, № 94, с. 85–94. – passim.

1. Цитирано в: Галямичев, А. Н., Михайлин, В. Ю. Государственная власть и традиции воинских мужских союзов в славянском мире (к постановке проблемы). – Логос, 4–5 (39), 2003, с. 235.

2. Цитирано в: Михайлин, Вадим. Золотое зеркало судьбы: пектораль из Толстой Могилы и проблема интерпретации скифского звериного стиля. – В: Власть и судьба. Интерпретация культурных кодов. Под ред. В. Ю. Михайлина. [Саратов, 2003], с. 19, бел. 39.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/