За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: I. Цар Гордие-Чигочин от апокрифа „Сказание Исаево”.


Йорданов, Стефан (1994) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: I. Цар Гордие-Чигочин от апокрифа „Сказание Исаево”. Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, 195–207.


 
  Статия
 Апокрифи, арокрифът "Сказание Исаево", Гордие-Чигочин, есхатология, прабългарска титулатура


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23784
 Стефан Йорданов

2. Цитирано в: Георгиев, Павел. За Паган, паганите и „господаря на България” Кампаган. – Исторически преглед, Година LXIII, 2007, кн. 5–6, с. 128, бел. 34.

1. Цитирано в: Ненов, Николай. Българската хайдушка епика. Потекло и развитие. София: Импресарско-издателска къща ROD, 1999, с. 53, бел. ** и ***; с. 56; с. 122.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/