Епизод от етнокултурната история на прабългарите в Северното Причерноморие (хунският владетел Грод и християнизацията на кутригурите).


Йорданов, Стефан (1994) Епизод от етнокултурната история на прабългарите в Северното Причерноморие (хунският владетел Грод и християнизацията на кутригурите). Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том трети. Велико Търново, 1994, 27–44.


 
  Статия
 прабългари, кутригури, хуни, Грод/Курт, Северно Причерноморие, християнизация на прабългарите


Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23783
 Стефан Йорданов

1. Цитирано в: Парзулова, М. Х. Следите от българите в онимията на Крим. – В: Международная конференция „Северное Причерноморье: К истокам славянской культуры”. V Чтения памяти академика О. Н. Трубачева. Материалы. Алупка 25-30 сентября 2008 г. Составители: Г. А. Богатова, А. К. Шапошников. Киев – Москва, 2008, с. 139.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/