Бележки върху социалната организация на прабългарите.


Йорданов, Стефан (1993) Бележки върху социалната организация на прабългарите. Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, 71–81.


 
  Статия
 прабългари, чиготи, прабългарска титулатура


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23781
 Стефан Йорданов

3. Цитирано в: Славова, Татяна. Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти. [Поредица История и книжнина]. София: ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД, 2010, с. 80, 114, 130

2. Цитирано в: Ненов, Николай. Българската хайдушка епика. Потекло и развитие. София: Импресарско-издателска къща ROD, 1999, с. 56, 59

1. Цитирано в: Делева, Антоанета, Степанов, Цветелин. Protobulgarica. – Старобългаристика/Palaeobulgarica, 1998, № 4, 89–100.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/