Риск миниджмънт и професионална етика във фирмената дейност


Павлова, Мария (2018) Риск миниджмънт и професионална етика във фирмената дейност Годишник на Софийски университет «Св. Климент Охридски», том 18, 2018


 
  Статия
 
 Под печат
  23780
 Мария Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/