Тракийското наследство в българския фолклор и етно-културните промени на Балканите през Средновековието.


Йорданов, Стефан (1992) Тракийското наследство в българския фолклор и етно-културните промени на Балканите през Средновековието. – В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV–XVIII век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20–22 май 1987 година. Велико Търново, 1992, 555–566.


 
  Статия
 траки, тракийско наследство, български фолклор, етно-културни промени,Средновековие, турско завоевание на българските земи


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Humanities History and Archeology
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  23778
 Стефан Йорданов

3. Цитирано в: Калоянов, Анчо. Старобългарското езичество: Мит, религия и фолклор в картината за свят у българите. Велико Търново, 2000. Електронно издание (с) Анчо Калоянов, 2000, (с) Издателство LiterNet, 06. 11. 2002. Първо попр. и доп. издание: 06.11.2002. ISBN 954-304-009-5. ЕИ „LiterNet”, Варна < http://www.liternet.bg/publish/akaloianov/stb/content.htm >, с. 50–51.

2. Цитирано в: Калоянов, Анчо. Коледната песен „Слънце и юнак” – семантика и астрономическа основа. – Български фолклор, Година XXII, 1996, кн. 1–2, 4–20. – passim.

1. Цитирано в: Калоянов, Анчо. Българското шаманство. София, 1995, с. 79.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/