Постомпирова, П. Резерватите в България на примера на резерватите в Национален парк "Централен Балкан" - урок за практическа дейност.


Стойкова, Поля (2000) Постомпирова, П. Резерватите в България на примера на резерватите в Национален парк "Централен Балкан" - урок за практическа дейност. Програма и сборник от методически разработки на урочни и извънурочни дейности за природозащитно обучение. Сборникът е одобрен като учебно помагало от МОН с Протокол №10 от 02.08.1999 г. Ид. "АБВ-тех" ООД. с. 64-71. ISBN 954-748-004-9


 Обяснява се необходимостта от опазване и съхраняване на българската природа, предлагат се дейности за съхраняване на биоразнообразието, дефинират се понятия, предлага се алгоритъм на изучаване на резерватите.
  Учебник / Учебно помагало
 биоразнообразие, защитна дейност, характеризиране, практически умения, осъзнаване, участие.
 Издадено
  23750
 Поля Стойкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/