Критични бележки върху нормативната уредба на административнонаказателната отговорност по чл. 36 от Закона за социално подпомагане.


Чакърова-Димитрова, Изабела (2018) Критични бележки върху нормативната уредба на административнонаказателната отговорност по чл. 36 от Закона за социално подпомагане. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том X. Социално подпомагане – проблеми и перспективи. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, с. 109-113. ISBN 978-954-07-4553-4, COBISS.BG-ID 1288035556


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23749
 Изабела Чакърова-Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/