Туристически ресурси


Марков, Иван (2008) Туристически ресурси В.Търново, АСТАРТА, 2008, 476 с., ISBN 978-954-350-071-1.COBISS.BG-ID 1272309220


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23730
 Иван Марков

10. Цитирано: ЛАКОВ, П., Теоретико-концептуални аспекти на биоклиматичния туристически потенциал в Република България.// монография, изд. АИ „Талант“ към ВУАРР – Пловдив, 2018 г., -292 с: с табл., граф., фиг. и карти, ISBN 978-619-203-212-8, цитатат на стр.11. COBISS.BG-ID 1284407012

9. : Григорова, Зл., Тракийски туристически район между глобализацията и глокализацията, Пловдив 2016, с.351, АИ към Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, ISBN 978-619-203-162-6. цит. с.205, COBISS.BG-ID 1276385508

8. Григорова, Зл., Туризъм и природоползване, Издателство ва ВУАРР, Пловдив, 2015, ISBN 978-619-203-021-6, цит. с. 95,COBISS.BG-ID 1283497956

6. Григорова, Зл., Съвременни етатистки политики за развитие на екотуризма в Смолянска област. Издателство на ВУАРР, Пловдив, 2013, ISBN: 978-619-7048-37-7, с. 17,COBISS.BG-ID 1260892388

7. Лаков, П. Климатичен туристически потенциал на Западна и Средна Северна България // монография, Център за евроинтеграция и култура при ВУАРР, Пловдив, 2013 - 224 с. : с карти, табл., снимки, и диагр., ISBN 978-619-7048-28-5., цитат на стр. 7, COBISS.BG-ID 1257610468

5. Некова, М. Туристически ресурси – анализ и оценка. Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. с. 549-555 ред. Б. Борисов ISBN 978-954-524-844-3 цит. с. 13-24, с. 36, с. 51-68, COBISS.BG-ID 1267158500

1. : Берова, Ц. Туристическите ресурси на община Лясковец. Научно-приложна конференция с международно участие „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките населени места”, Сб. доклади, АИ при Център за евроинтеграция и култура на ВУЗК, Пловдив, 2011, с. 153-157. ISBN 978-954-9498-62-2. с. 155, COBISS.BG-ID 1239721444

2. Иванова, Ц., Д. Братованова. Село Тръстеник, Русенско – възможности за развитие на културния туризъм. Научно-приложна конференция с международно участие „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките населени места”, Сб. доклади, АИ при Център за евроинтеграция и култура на ВУЗК, Пловдив, 2011, с.117-125. ISBN 978-954-9498-62-2. с.119 COBISS.BG-ID 1239721444

3. Михова, Н., Л. Минчева, Ц. Иванова. Развитие на винения туризъм в Русенския регион. Научно-приложна конференция с международно участие „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките населени места”, Сб. доклади, АИ при Център за евроинтеграция и култура на ВУЗК, Пловдив, 2011, с. 187-194. ISBN 978-954-9498-62-2. с.189, COBISS.BG-ID 1239721444

4. Некова, М. Анализ на туристическите ресурси по маршрута град Велико Търново – град Шипка. Сб. „Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”, Издателство „ИВИС”, Велико Търново, 2011 г. с. 287 – 296. ред. С. Дерменджиева ISBN 978-954-8387-84-2 цит. с. 60-62, COBISS.BG-ID 1239721444

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/