Възможности за развитие на винения туризъм в Северния централен статистически район.


Марков, Иван (2011) Възможности за развитие на винения туризъм в Северния централен статистически район. Предизвикателствата пред туризма през XXI век. Юбилейна научна конференция с международно участие УНСС, София 11.11. 2011 г Сб. с научни доклади (том първи), С., Авангард Прима, 2011, с. 128-137. ISBN 978-954-323-905-4


 
  Доклад
 
 Издадено
  23726
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/