Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск


Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск сп. Педагогика, Кн.7, 2018, 887-889, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) Инд. и реф.в Web of Science


 Настоящата разработка обосновава менторството и нефор- малната социалнопедагогическа подкрепа като понятие и възможност за практическо приложение при подкрепата на деца в риск. Понятието се разглежда в методически аспект, базирано на основните теоретични постановки, определящи практическите приоритети на неформалното обра- зование, които намират актуално приложение в социалнопедагогическата работа. Изследването проследява конкретна иновативна практика на ин- дивидуална неформална социалнопедагогическа подкрепа, реализирана с деца, лишени от родителски грижи, и анализира развитието на социални- те им умения, които търпят значими промени в контекста на приложения подход.The current survey justifies mentoring and informal social and pedagogical work as a concept and opportunity for practical application and support of at-risk youth. The concept is considered in a methodological aspect, based on the main theoretical notion, defining practical priorities of the non-formal education and mentoring, and finding current application in the socio-pedagogical work. The study follows a specific innovative practice of individual informal social and pedagogical support implemented with children deprived of parental care and analyzes significant changes in their social skills development in the applied mentoring approach.
  Статия
 non-formal education; social and pedagogical support; at-risk youth; social skills; mentoring
 Издадено
  23717
 Катерина Златкова-Дончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/