Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск


Златкова-Дончева, Катерина (2018) Менторството като подход за неформална социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск Антология Неформално образование. Съставител: С. Николаева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, с. 646 - 656. ISBN 978-954-07-4375-2.


 Настоящата разработка обосновава менторството и неформална- та социалнопедагогическа подкрепа като понятие и възможност за практическо приложение при подкрепата на деца в риск. Понятието се разглежда в методиче- ски аспект, базирано на основните теоретични постановки, определящи практи- ческите приоритети на неформалното образование, които намират актуално приложение в социалнопедагогическата работа. Изследването проследява кон- кретна иновативна практика на индивидуална неформална социалнопедагогиче- ска подкрепа, реализирана с деца, лишени от родителски грижи и анализира раз- витието на социалните им умения, които търпят значими промени в контекста на приложения подход. Current survey justifies mentoring and informal social and pedagogical work as a concept and opportunity for practical application and support of at-risk youth. The concept is considered in a methodological aspect, based on the main theoretical notion, defining practical priorities of the non-formal education and mentoring, and finding current application in the socio-pedagogical work. The study follows a specific innovative practice of individual informal social and pedagogical support implemented with children deprived of parental care and analyzes significant changes in their social skills development in the applied mentoring approach.
  Статия
 Неформално образование, социалнопедагогическа подкрепа, деца в риск, социални уменияNon-formal education, social and pedagogical support, at-risk youth, social skills, mentoring


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  23716
 Катерина Златкова-Дончева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/