Финанси: основи на публичните финанси


Цонкова, Ваня (2015) Финанси: основи на публичните финанси Пловдив: Астарта, 2015, 275 с. ISBN 978-954-350-205-8. COBISS.BG-ID 1271095268


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23715
 Ваня Цонкова

2. Стайкова, Ив. Анализ на финансовото състояние на община Горна Оряховица и насоки за развитие. Сборник научни доклади по проект „Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси“. Ред. М. Павлова. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 129-158. ISBN 978-619-7281-23-1. COBISS.BG-ID 1284569060. Цитирано на с. 129 (цитирана с. 259) и № 9 в списъка с литература

1. Капинчева, М. Имуществени данъци на общините от Великотърновска област. Сборник с доклади от докторантско-студентска НПК на тема "Развитие на българската икономика - предизвикателства и възможности", проведена на 21-22 април във В. Търново. Ред. В. Христова. Велико Търново: Ай анд Би, 2016, с. 147-152. ISBN 98-618-7291-07-1. COBISS.BG-ID 1281976036. Цитирано на с. 147 (цитирана с. 108) и № 1 в списъка с литература

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/