Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика.


Марков, Иван (2007) Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика. Сб. „Българският туризъм – приоритети за развитие до 2013 г.” Варна, Славена, 2007, с. 89-99. ISBN 978‐954‐579‐683‐8 .COBISS.BG-ID 1227090660


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 
  23706
 Иван Марков

1. Васил Маринов, Елка Дограмаджиева, Мариана Асенова, Еволюция на туристическото райониране в България: цели, подходи, резултати Evolution of Tourist Regionalization in Bulgaria: Objectives, Approaches and Results, ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО Том 39 – 2018, гл. редактори, Найденов, К.,С. Недков, ISBN 0375-5924, с.3-10 , с 5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/