Regional restructioning of agricultural production on the example of North-Central region for planning.


Марков, Иван (2006) Regional restructioning of agricultural production on the example of North-Central region for planning. Second international conference „Global changes and new challenges of 21st century”,22-23 april 2005, Sofia, Proceedings, „St.Kliment Ohridski „ University Pres,Sofia. 2006. s.67-76. ISBN -10: 954-07-2346-9 ; ISBN -13: 978-954-07-23-46-4


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  23704
 Иван Марков

1. Илева, Р. Съвременни проблеми на фирмената стратегия и конкурентоспособността на българските предприятия. БАН, Институт за Икономически Изследвания, С., Звезди, 2012, с. 200. ISВN 978-954-8697-45-3 .с. 195 , COBISS.BG-ID 1246977252

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/