Ценка Иванова. XVI международен конгрес на славистите: между традициите, иновациите и предизвикателствата към бъдещето (Белград, 20-27 август 2018 година)


Иванова, Ценка (2018) Ценка Иванова. XVI международен конгрес на славистите: между традициите, иновациите и предизвикателствата към бъдещето (Белград, 20-27 август 2018 година) ПРОГЛАС, издание на Филологическия факултет на Великотърновския университет, кн. 2, 2018 (год. ХХVII), ISSN 0861-7902


 Международният комитет на славистите проведе редовния си световен конгрес в Белград на 20–27 август 2018 г., като събра близо 1000 участници от 43 страни. Мащабният и много добре организиран конгрес даде форум на 115 секции с доклади, 32 тематични блока, 9 кръгли маси, 3 специални теми, 5 пленарни доклада, над 20 съпътстващи събития: изложба на славистичната литература между двата конгреса, отбелязвания на годишнини, свързани със славянските култури, юбилеи на видни слависти и под. Обзорът представя подробна информация за събитието с акцент върху участието на преподаватели от Великотърновския университет. В заключение се предлага критичен коментар на българската национална политика по отношение славистиката.
  Отзив
 славистика, конгрес, Белград, Вук Каражич, Белич, български участници
 Издадено
  23693
 Ценка Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/