. Балансираното развитие на районите в България: същност и главни инструменти.


Марков, Иван (2005) . Балансираното развитие на районите в България: същност и главни инструменти. Научна конференция – СУБ и развитието на науката и висшето образование Велико Търново В: Сб. „Съюза на учените в България и развитието на науката и висшето образование”, том 2, В. Търново, 2005, с. 53-58,ред.проф.дн Харалампиев, изд. Фабер 2005. ISBN 954-775-515-3


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  23687
 Иван Марков

2. Илиева, М. Социално-икономическата трансформация в България – Особености и териториални различия. Изд. ТерАрт. С. 2012. ISBN 978-954-9531-18-3, Цит. на: стр. 15; COBISS.BG-ID 126294090

1. Симеонов, Димитър. Пространствени аспекти при функционалния анализ за изучаване на териториалните общности – В: Сб. “България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011., с. 414-422. Ред. доц. д-р Борис Борисов и др., ISBN 978-954-524-930-3. COBISS.BG-ID 1265734372

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/