Някои възможности за развитие на селския туризъм във Великотърновска област.


Марков, Иван (2002) Някои възможности за развитие на селския туризъм във Великотърновска област. Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция „Икономиката и развитието на обществото”, Варна юни 2000 г. том 4, ред. Доц. д-р Светла Ракаджийска, УИ, Икономически университет - Варна, 2002, с. 262-266. ISBN 954-21-0125


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  23669
 Иван Марков

1. Великов, В. Възможности за развитие на селския туризъм в община Аврен. Научно-приложна конференция с международно участие, „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките населени места”, Сб. Доклади, АИ при Център за евроинтеграция и култура на ВУЗК, Пловдив, 2011, с. 219-227. . ISBN 978-954-9498-62-2 с.223, COBISS.BG-ID 1239721444

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/