Някои възможности за развитието на селските райони във Великотърновска област.


Марков, Иван (2000) Някои възможности за развитието на селските райони във Великотърновска област. „Проблеми на географията”, кн.1-4, С., БАН, 2000, с. 142-145. ISSN 0204-7209. COBISS.BG-ID 1123256036


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 
  23666
 Иван Марков

1. Илиева, М., Социално-икономическата трансформация в България – Особености и териториални различия. Изд. ТерАрт. С. 2012, ISBN 978-954-9531-18-3, Цит на: стр. 15; COBISS.BG-ID 126294090

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/