Анализ на актуалното състояние на училищата, в които се учат ромски деца. – Стратегии на образователната и научната политика, 2002, 10 (извънреден брой), с. 116-144. Print ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID 1159547108


Нунев, Йосиф (2002) Анализ на актуалното състояние на училищата, в които се учат ромски деца. – Стратегии на образователната и научната политика, 2002, 10 (извънреден брой), с. 116-144. Print ISSN 1310-0270, COBISS.BG-ID 1159547108 София


 Студията е първо по рода си описание на образователната обстановка, в която попадат всички ромски деца и ученици при постъпването си в образователната система - квартални (обособени) детски градини и училища; смесени по етнически признак; училища с профилирани паралелки; специални училища. Предложена е актуална справка за ситуация на обучение и възпитание на ромските деца по области с данни за приблизителния брой и дял на ромските деца и ученици, посочени са детските градини и училища, които подлежат на десегрегация, предлага се описание на етнокултурните специфики на ромските групи по области.
  Студия
 училища, инспекторати, сегрегация, роми
 Издадено
  23651
 Йосиф Нунев

7. Ганчев, П. Ромският въпрос /ЕС – България/: Ситуацията днес, политики, проблеми, решения. - ЕurAsia. Geopolitikal Centre Eurasia. София, 2013, Online http://profpetkoganchev.blogspot.bg/2014/02/blog-post_6443.html (последно посещение на 02.05.2019 г.)

3. Коен, Емил и колектив. По пътя към зрелостта. Оценка на десегрегационния процес, осъщестяван от неправителствени организаци в България. София: БХК, 2008, с. 155, ISBN: 954-9738-27-8, COBISS.BG-ID: 1275784676

4. Коен, Емил и колектив. По пътя към зрелостта. Оценка на десегрегационния процес, осъщестяван от неправителствени организаци в България. София: БХК, 2008, с. 157, ISBN: 954-9738-27-8, COBISS.BG-ID:1275784676

5. Миленкова, В. Профили на образование при ромите в български условия. - Социологически проблеми, 2008, ХХХХ (Специален брой), с. 194, ISSN 0324-1572, COBISS.BG-ID: 1180882148

6. Ромите в България – Информационен справочник. София: Институт „Отворено общество“, 2008 ., с. 28, ISBN 978-954-9828-61-0, COBISS.BG-ID: 1230353636

1. Advancing Education of Roma in Bulgaria. Country Assessment and the Roma Education Fund’s Strategic Directions. Budapest: Roma Education Fund, 2007, с. 40, ISBN: 978-963-87398-3-4. https://www.romaeducationfund.org/sites/default/files/publications/bulgaria_report.pdf (последно посещение на 02.05.2019)

2. Равен достъп на ромите до качествено образование. Доклад. София: МП2000, 2007, с. 139; ISBN 978-1-891385-65-0, COBISS.BG-ID 1116217316 https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/bulgarian1_20070329.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/