Георгиев, Лъчезар.Теория на книгоиздателския процес : Аспекти, проблеми, тенденции. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001. – 232 с. : с ил.:рез. на фр. ез. ISBN 954–524–293–0 - 1. изд. ISBN 954-524-386-4 - 2. изд., 2004


Георгиев, Лъчезар (2001) Георгиев, Лъчезар.Теория на книгоиздателския процес : Аспекти, проблеми, тенденции. – В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001. – 232 с. : с ил.:рез. на фр. ез. ISBN 954–524–293–0 - 1. изд. ISBN 954-524-386-4 - 2. изд., 2004 В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001 1.изд.- ISBN 954-524-293-0 2. изд. - 2004 ISBN 954-524-386-4 / на същото издателство/


 "Теория на книгоиздателския процес : Аспекти, проблеми, тенденции", с ISBN 954–524–293–0 е монография, акцентираща върху теоретичните познания за автора и арското право в контекста на издателския процес; зашрифтовете и начина на ошрифтяване, за формата на книгата и принципите при оформянето на заглавията, за специфичните оформителски средства. Дават се знания за белите и наборните полета, за набора, видовете хартии и печат, книговезките процеси. Съществено място е отделено на формирането на авантитулната, контратитулната и титулната страници, на композиране на въвеждащите текстове - посвещение, мото, предговор, послеслов, на справочните и спомагателни текстове - показалци, резюмета, списъци на съкращенията, книжна анотация, съдържание на книгата, речник на чуждите думи, цената на книгата. Проследени са подходите към маркетинговата стратегия на издателството.
  Монография
 мениджмънт,Книга,книгооиздаване, управленски процеси в издателската дейност, книга, автори, издатели, поредици, печатници.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23647
 Лъчезар Георгиев

3. Мария Младенова. Теория на книгоиздателския процес. // сп. Библиотека, 2002, № 1, с. 46–48.

1. Рец. Мария Христова. Д-р Лъчезар Георгиев автор на “Теория на книгоиздателския процес”. // Борба (В. Търново), № 199, 16 окт. 2001;

2. Рец.: Книгите. // Литературен форум, № 42, 18–24 дек. 2001, с. 15;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/